PW 267 Inv 102

 

Epoikion Akanthonos 2 labourers

Epoikion Plelo [ ] labourer

Epoikion Eirenes 1 labourer

Epoikion Maeiouma 1 labourer

Epoikion Nikes 2 labourers

Epoikion Dios [ ] labourer